Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Rozumiem

Regulamin

Regulamin usługi monitoringu internetowego bharp.loudmonit.pl z dnia 14 kwietnia 2014 r. (wersja 20140707A)

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi monitoringu internetowego świadczonego pod nazwą bharp.cloudmonit.pl przez spółkę Monit24.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 65, 31-153 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000354678.
  2. Usługa świadczona na podstawie niniejszego Regulaminu jest świadczona „tak jak jest” i wiąże się z bezwarunkową akceptacją postanowień Regulaminu - w brzmieniu aktualnym na chwilę świadczenia Usługi.
 2. Definicje wyrażeń niniejszego regulaminu
  1. Cennik – zamieszczone na stronie internetowej Usługi przeliczenie wpłacanej przez Użytkownika kwoty na Punkty lub SMS-y.
  2. Hasło – unikalny i poufny ciąg znaków, zdefiniowany przez Użytkownika w procesie Rejestracji – służący do autoryzowania dostępu do Konta Użytkownika;
  3. Kanał Powiadomień - wybierany przez Użytkownika z listy dostępnych w Panelu - sposób przekazywania informacji przez Usługodawcę o zaistniałych zdarzeniach (np.: SMS, e-mail, komunikator internetowy).
  4. Konto – zasób danych dotyczących Użytkownika przechowywany przez Usługodawcę, zawierający informacje dotyczące Użytkownika i świadczonej na jego rzecz Usługi;
  5. Login – unikalny ciąg znaków wybrany przez Użytkownika w procesie Rejestracji, identyfikujący Użytkownika na potrzeby świadczenia Usługi;
  6. Panel – e-aplikacja znajdująca się na stronie internetowej cloudmonit.pl (Panel Zarządzania Monitoringiem), służąca do konfigurowania i zarządzania przez Użytkownika świadczoną Usługą;
  7. Punkty – jednostki nabyte przez Użytkownika i zarachowane na jego Koncie, służące do wymiany na usługi monitorowania dostępności zasobów internetowych;
  8. Paczka SMS –Pakiet wiadomości tekstowych (SMS) służących do powiadamiania o dostępności zasobów internetowych;
  9. Regulamin – niniejszy Regulamin;
  10. Rejestracja – dobrowolne ujawnienie Usługodawcy danych i informacji na potrzeby świadczenia Usługi, skutkujące utworzeniem konta w systemie Usługodawcy oraz wiążące się akceptacją Regulaminu korzystania z Usługi;
  11. Usługa – usługa monitoringu internetowego, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, zgodnie z postanowieniami i na warunkach określonych w Regulaminie;
  12. Usługodawca - spółka Monit24.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 65, 31-153 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000354678;
  13. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
  14. API - interfejs programistyczny oparty o format wymiany JSON umożliwiający automatyzacje konfiguracji Usługi i wymiany danych między Usługą a innymi systemami informatycznymi.
 3. Usługa
  1. Usługa monitoringu internetowego polega na gromadzeniu i przetwarzaniu przez Usługodawcę danych dotyczących dostępności, szybkości działania i innych dostępnych dla podmiotów zewnętrznych informacji - dotyczących wskazanych przez Użytkownika usług internetowych, aplikacji i serwerów. Zgromadzone i przetworzone informacje są następnie prezentowane Użytkownikowi w Panelu, poprzez raporty i powiadomienia oraz poprzez API.
  2. Usługa zapewnia wysyłanie powiadomień – w tym e-mailowych, SMS-owych oraz za pomocą komunikatorów internetowych wskazanych przez Użytkownika w Panelu - w przypadku zaistnienia zdarzeń określonych przez Użytkownika.
 4. Sposób realizacji usługi
  1. Usługodawca świadczy Usługę w oparciu o system będący własnością Usługodawcy. Wszelkie prawa autorskie dotyczące oprogramowania na podstawie którego jest świadczona Usługa przynależą wyłącznie Usługodawcy.
  2. W czasie realizacji Usługi monitoringu - nie są gromadzone dane podlegające Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
  3. Rejestracja.
   1. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usługi wyłącznie po przejściu przez proces Rejestracji na stronie internetowej Usługi.
   2. Zarejestrowanie Użytkownika zostanie potwierdzone wiadomością e-mail, przesłaną na konto poczty elektronicznej - wskazane przez Użytkownika w procesie Rejestracji.
  4. Konfiguracja Konta.
   1. Użytkownik posiada ciągły dostęp do swojego Konta i danych zamieszczonych na Koncie przy procesie Rejestracji.
   2. Użytkownik może zmienić dostarczone dane w dowolnym czasie. Zmiana nie może jednak dotyczyć wybranego przez Użytkownika Loginu.
  5. Saldo Punktów i SMS.
   1. Użytkownik po zalogowaniu na własne Konto, posiada podgląd ilości posiadanych przez siebie Punktów oraz pozostałych mu do wykorzystania wiadomości SMS.
   2. Użytkownik ma dostęp do historii zakupionych Punktów i Paczek SMS, wskazującej na czas i ilość zakupionych jednostek.
  6. Usługa monitoringu.
   1. Poprzez Panel oraz API, Użytkownik ma możliwość skonfigurowania świadczonej na jego rzecz Usługi.
   2. Użytkownik może zdefiniować szczegółowe warunki prowadzonego monitoringu, w tym: sposób, częstotliwość oraz ilość lokalizacji, z których następuje prowadzenie monitoringu.
   3. Użytkownik, w zależności od przeprowadzonej przez siebie konfiguracji, może otrzymywać powiadomienia o wybranych przez siebie zdarzeniach za pomocą wybranego lub wybranych Kanałów Powiadomień.
   4. Użytkownik może skonfigurować przesyłanie raportów okresowych zawierających zbiorcze informacje o zdarzeniach w wybranym okresie czasu.
  7. Usługodawca może wraz z upływem czasu dodawać kolejne funkcjonalności – rozszerzające działanie i możliwości świadczenia Usługi.
 5. Sposób realizacji usługi
  1. Usługodawca świadczy Usługę w oparciu o system będący własnością Usługodawcy. Wszelkie prawa autorskie dotyczące oprogramowania na podstawie którego jest świadczona Usługa przynależą wyłącznie Usługodawcy.
  2. W czasie realizacji Usługi monitoringu - nie są gromadzone dane podlegające Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
  3. Rejestracja.
   1. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usługi wyłącznie po przejściu przez proces Rejestracji na stronie internetowej Usługi.
   2. Zarejestrowanie Użytkownika zostanie potwierdzone wiadomością e-mail, przesłaną na konto poczty elektronicznej - wskazane przez Użytkownika w procesie Rejestracji.
  4. Konfiguracja Konta.
   1. Użytkownik posiada ciągły dostęp do swojego Konta i danych zamieszczonych na Koncie przy procesie Rejestracji.
   2. Użytkownik może zmienić dostarczone dane w dowolnym czasie. Zmiana nie może jednak dotyczyć wybranego przez Użytkownika Loginu.
  5. Saldo Punktów i SMS.
   1. Użytkownik po zalogowaniu na własne Konto, posiada podgląd ilości posiadanych przez siebie Punktów oraz pozostałych mu do wykorzystania wiadomości SMS.
   2. Użytkownik ma dostęp do historii zakupionych Punktów i Paczek SMS, wskazującej na czas i ilość zakupionych jednostek.
  6. Usługa monitoringu.
   1. Poprzez Panel, Użytkownik ma możliwość skonfigurowania świadczonej na jego rzecz Usługi.
   2. Użytkownik może zdefiniować szczegółowe warunki prowadzonego monitoringu, w tym: sposób, częstotliwość oraz ilość lokalizacji, z których następuje prowadzenie monitoringu.
   3. Użytkownik, w zależności od przeprowadzonej przez siebie konfiguracji, może otrzymywać powiadomienia o wybranych przez siebie zdarzeniach za pomocą wybranego lub wybranych Kanałów Powiadomień.
   4. Użytkownik może skonfigurować przesyłanie raportów okresowych zawierających zbiorcze informacje o zdarzeniach w wybranym okresie czasu.
  7. Usługodawca może wraz z upływem czasu dodawać kolejne funkcjonalności – rozszerzające działanie i możliwości świadczenia Usługi.
 6. Prawa i obowiązki usługodawcy
  1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi w pełnym zakresie z należytą starannością.
  2. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi w sposób, który w najwyższym stopniu zapewni świadczenie Usługi zbliżony do ciągłego.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Usługi - związanych z obsługą, konserwacją systemu i wdrażaniem nowych funkcjonalności. W przypadku planowanych czynności o większym zakresie - Usługodawca poinformuje Użytkowników o planowanej przerwie w dostępności Usługi we wszelki możliwy sposób – w szczególności np. poprzez informację na stronie WWW, czy profilu usługi na portalach społecznościowych.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależycie lub błędnie skonfigurowane Usługi przez Klienta.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m. in. w wyniku:
   • braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich (w tym: dostawców łącz, dostawców energii elektrycznej, usługodawców hostingowych i innych kontrahentów Usługodawcy),
   • klęsk żywiołowych,
   • nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
   • wykorzystania udostępnionych Użytkownikowi informacji autoryzujących dostęp do Usługi przez podmioty trzecie,
   • naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone przez Użytkownika korzyści, która to utrata wyniknęła z faktu korzystania z Usługi.
  7. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Usługodawca ma prawo natychmiast zablokować Użytkownikowi dostęp do Usługi oraz przetwarzać wszelkie dane Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 7. Prawa i obowiązki użytkownika
  1. Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych w procesie Rejestracji. Wszelka odpowiedzialność wynikająca z podania danych nie odpowiadających prawdzie oraz braku aktualizacji danych Konta Użytkownika – spoczywa na Użytkowniku.
  2. Publikacja przez użytkownika wszelkich danych uzyskanych w wyniku świadczenia Usługi – wymaga załączenia źródła informacji – w postaci wskazania serwisu internetowego Cloudmonit.pl.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów prawa, ponosząc odpowiedzialność za sposób korzystania z Usługi.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności danych dotyczących Konta Użytkownika – w szczególności w zakresie danych identyfikacyjnych (Login i Hasło). Wszelka odpowiedzialność wynikająca z tytułu nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika z użyciem prawidłowego Loginu i Hasła – spoczywa na Użytkowniku.
 8. Płatności
  1. Usługa jest świadczona w systemie „pay-as-you-go”. Oznacza to, że Użytkownik może skorzystać z usług wyłącznie korzystając z zakupionych uprzednio Punktów lub SMS (lub też uprzednio przyznanych mu w drodze promocji).
  2. Usługi świadczone są w zamian na Punkty i SMS-y posiadane przez Użytkownika i przypisane do jego Konta.
  3. Punkty nabywane są przez Użytkownika za pomocą kanałów płatności udostępnianych przez Usługodawcę na stronie Usługi.
  4. Punkty zapisywane są na Koncie Użytkownika w sposób automatyczny – niezwłocznie po zarachowaniu uiszczonej kwoty na koncie Usługodawcy.
  5. Ilość zapisanych na Koncie Punktów i SMS odpowiada cenie określonej za Punkty i Paczki SMS w momencie zarachowania wpłaconej kwoty na koncie Usługodawcy.
  6. Faktury.
   1. Usługodawca może na życzenie Użytkownika wystawić fakturę VAT za zakupione przez Użytkownika Punkty i SMS.
   2. Wystawienie faktury VAT nastąpi po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT – poprzez wskazanie tych danych na Koncie Użytkownika, w dziale poświęconym płatnościom.
   3. Usługodawca przesyła Użytkownikom Fakturę VAT drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w procesie Rejestracji), na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując treść niniejszego Regulaminu w procesie Rejestracji.
 9. Obsługa użytkownika i postępowanie reklamacyjne
  1. Wszelki kontakt Użytkowników z Usługodawcą odbywa się za pomocą środków komunikacji wskazanych na stronie internetowej Usługi. W szczególności za pomocą formularza kontaktowego oraz korespondencji elektronicznej na adres: bok@cloudmonit.pl.
  2. Zgłoszona przez Użytkownika reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług winna zostać przesłana Usługodawcy i określać:
   • dane Użytkownika umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt,
   • rodzaj usługi, której dotyczy,
   • zarzuty Użytkownika w stosunku do działania Usługi,
   • okoliczności uzasadniające reklamację,
   • ewentualnie - żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  3. Reklamacje wynikające z procesu świadczenia Usługi zostaną wyjaśnione przez Usługodawcę w formie pisemnej niezwłocznie – w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.
  4. Rozpatrując reklamację, Usługodawca wskaże, czy uznaje reklamację, oraz w jaki sposób zamierza ją rozwiązać - albo informuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Usługodawcy przez podmioty, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, Usługodawca przesyła w terminie 14 dni roboczych informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 10. Ochrona danych
  1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych podczas rejestracji Usługi w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
  2. Usługodawca zobowiązuje się nie udostępniać danych Użytkowników innym podmiotom.
  3. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy, firmy i adresu strony internetowej Użytkownika na swojej liście referencyjnej, jeżeli Użytkownik nie zgłosi w tej kwestii pisemnego zastrzeżenia.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie stosunki pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą regulowane są przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej – mające we wzajemnych stosunkach wyłączne zastosowanie.
  2. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Usługodawca będzie informował Użytkowników o wprowadzonym zakresie zmian za pomocą wszelkiej formy kontaktu (informacja na stronie WWW, serwisy społecznościowe).

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Rozumiem